Zaznacz stronę

Regulamin części praktycznej – kurs online

Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu i jego akceptację

Przełożenie terminu kursu online

Jeżeli uczestnik przekłada termin rozpoczęcia części praktycznej Akademii Testowania, bądź rezygnuje z udziału w nim, powinien powiadomić o tym fakcie Koordynatora w terminie do którego został wyznaczony czas na założenie konta na platformie, określony w wysłanym  przez Testuj.pl mailu powitalnym. Brak powiadomienia, w terminie o którym mowa powyżej, o chęci zmiany daty rozpoczęcia części praktycznej oraz nierozpoczęcie jej z dniem pierwotnie zaproponowanym przez organizatora, będzie traktowane na równi z rezygnacją z kursu online bez możliwości dalszego udziału w nim. W razie przesunięcia terminu rozpoczęcia części praktycznej przez uczestnika, ponowne rozpoczęcie powinno nastąpić nie później niż 3 miesiące od daty rozpoczęcia części praktycznej. Po upływie tego terminu uczestnik nie będzie miał możliwości uczestniczenia w części praktycznej.

Czas trwania kursu online

Czas trwania części zdalnej to ok. 6 tygodni. Czas ten może się wydłużyć ze względu na przerwy świąteczne lub inne okoliczności niezależne od organizatora. 

Realizacja zadań

Na realizację pierwszych czterech zadań uczestnik będzie miał tydzień czasu. Na wykonanie zadania nr 5 uczestnik ma 2 tygodnie.  Do zadania 1 i 3 – uczestnik otrzyma klucz rozwiązań, który umożliwi mu porównanie efektów swojej pracy z poprawnymi rozwiązaniami. Do zadania 2, 4 i 5 uczestnik otrzyma feedback indywidualny, który jest przygotowywany przez doświadczonego testera oprogramowania (w terminie do 30 dni roboczych od daty, do której Uczestnik zobowiązany był oddać zadanie. Po otrzymaniu feedbacku, od Uczestników nie jest wymagana korekta zadania, można ją wykonać we własnym zakresie, jednak poprawiona przez Uczestnika praca nie będzie ponownie podlegała ocenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zadanie zostanie wykonane nieprawidłowo, Uczestnik zostanie poproszony o jego poprawę.

Opóźnienia w realizacji zadań

Uczestnik zobowiązany jest do realizacji zadań w terminie podanym przez organizatora. Jeśli z przyczyn losowych uczestnik nie może podjąć się wykonania zadania w wyznaczonym terminie, musi powiadomić o tym fakcie organizatora, przed upływem terminu wyznaczonego do przesłania zadania. Brak powiadomienia o przesunięciu terminu do dnia zakończenia konkretnego zadania, będzie traktowane na równi z rezygnacją z projektu, bez możliwości dalszego udziału w nim. Niezgłoszenie przesunięcia terminu oddania zadania przed jego upływem, będzie skutkowało, brakiem założenia kont do narzędzi potrzebnych w następnych zadaniach. Przekładanie terminu wykonania zadania przez uczestnika może nastąpić maksymalnie dwukrotnie. Każde następne niedotrzymanie terminu, będzie skutkowało nie wystawieniem zaświadczenia. Przesunięcie terminu oddania zadania przez Uczestnika, nie wpływa automatycznie na przesunięcie terminu oddania zadania po nim następującego (termin podany w harmonogramie pozostaje aktualny).

Obowiązki uczestnika

Kurs online zakłada, iż uczestniczą w nim osoby, które sprawnie korzystają z komputera (pakiet Office), Internetu (przeglądarki, Google Drive) oraz aplikacji do dokumentowania testów (programy do screenshotów i nagrywania akcji na ekranie oraz obsługa prostych programów graficznych do modyfikacji powyższych elementów). Wymaga się też biegłego posługiwania się pojęciami zdobytymi w trakcie szkolenia ISTQB FL. W trakcie projektu oceniana jest też umiejętność samodzielnej pracy. Zalecamy zdobywanie dodatkowej wiedzy w oparciu o  Internet i literaturę fachową z zakresu testowania i nie tylko.

Wsparcie koordynatora

Koordynator części praktycznej odpowiada za kwestie organizacyjne oraz techniczne części praktycznej Projektu oraz jest dostępny mailowo pod adresem [email protected] w każdy wtorek i czwartek w godzinach 11.00 -16.00.  Za część merytoryczną (tworzenie feedbacku) odpowiedzialni są doświadczeni testerzy, którym przekazywane są zadania uczestnika. Kontakt z tymi osobami jest możliwy wyłącznie przez koordynatora. 

Zaświadczenie po odbyciu kursu

Osoby, które przejdą proces części praktycznej i poprawnie wykonają zadania, które są wymagane, otrzymują zaświadczenie o odbyciu części praktycznej. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu części praktycznej, uczestnik zobowiązany jest do wykonania 5 zadań, będących integralną częścią szkolenia Akademia Testowania. Zaświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany przez uczestnika, w ciągu 14 dni roboczych od ostatecznego terminu zakończenia części praktycznej. Za datę zakończenia części praktycznej uznaje się datę otrzymania “feedbacku” do ostatniego zadania. Na specjalne życzenia uczestnika, możliwe jest wystawienie papierowej wersji zaświadczenia oraz przesłanie jej pocztą tradycyjną. Uczestnik, który chce otrzymać zaświadczenie w wersji papierowej zobowiązany jest powiadomić o tym koordynatora drogą mailową, na adres: [email protected] w terminie 14 dni od ukończenia kursu online. 

Dostęp do kursu online

Kurs online jest dostępny wyłącznie dla uczestników szkolenia Akademia Testowania.

Uczestnik może korzystać z platformy maksymalnie przez 1 miesiąc po ukończeniu części praktycznej. Po tym czasie konto użytkownika zostaje usunięte.